10. 10. 2017 06:00 | BRATISLAVA/Zuzana Javorová, zg

Pýtali sme sa za vás. Dámy, viete, čo vám preplatí poisťovňa na najintímnejšej prehliadke?

Dôležitá pri vyšetrení je odpoveď na prvú otázku.

Vyšetrenie prsníkov ultrazvukom.
Vyšetrenie prsníkov ultrazvukom. Foto: Serhii Bobyk/shutterstock.com

Po preventívke u všeobecného lekára a zubára sme si posvietili na špecifické vyšetrenie, ktoré sa týka žien. Je ním gynekológia. Dámy, pýtali sme sa za vás, aké vyšetrenie vám preplatí vaša zdravotná poisťovňa. Tu sú odpovede.

Na čo všetko má poistenec nárok na preventívnej prehliadke u gynekológa z verejného zdravotného poistenia?

VšZP

Preventívnu prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým poistenka uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poskytuje sa ženám vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva, v periodicite raz za rok. Súčasťou preventívnej prehliadky je komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného (vyšetrenia pohmatom, pozn. red.) vyšetrenia prsníkov, ultrasonografia transvaginálna, abdominálna a ultrasonografia prsníkov raz za 2 roky.

Súčasťou preventívnej starostlivosti u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu je od veku 30 rokov odber krvi na vyšetrenie tumor markeru CA125 raz za 6 mesiacov a u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária odber krvi od 35 rokov veku raz za rok. Súčasťou preventívnej starostlivosti u gynekológa je aj aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka.

Cytológia biologického materiálu z krčka maternice sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 23 - 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa realizujú v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenku, u ktorej sa skríning začal neskôr ako v 23. roku života.

Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne. VšZP však nad rámec verejného zdravotného poistenia uhrádza cytologické vyšetrenie pri každej preventívnej prehliadke raz ročne. RTG mamografia sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 40 - 69 rokov raz za 2 roky.

Dôvera

Rozsah preventívnej gynekologickej prehliadky definuje podrobne Zákon 577/2004 Z.z. z 21. októbra 2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Rozsah je nasledovný: podrobná anamnéza a jej priebežná aktualizácia, odborné poradenstvo a poučenie, komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného (pohmantom, pozn. red.) vyšetrenia prsníkov, ultrasonografia transvaginálna, abdominálna, ultrasonografia prsníkov (raz za 2 roky), tumor marker Ca 125 (u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu raz za 6 mesiacov od veku 30 rokov, u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok vo veku od 35 rokov), cytológia z krčka maternice (Skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale.

Vyšetrenie u gynekológa.
Vyšetrenie u gynekológa. Foto: Serhii Bobyk/shutterstock.com
 

V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne), RTG mamografia (raz za dva roky, ženy vo veku 40-69 rokov)

Union

Žena má nárok na preventívne vyšetrenie raz ročne od veku 18 rokov. Súčasťou preventívnej prehliadky sú odbery a rozbor moču a krvi, vyšetrenie prsníkov a brušnej steny pohmatom.

Od 18 rokov je v Unione súčasťou prevencie cytologické vyšetrenie krčka maternice (zo zákona až od 23 rokov veku). A od veku 40 má každá žena v Unione nárok raz za dva roky na mamografické vyšetrenie.

Aký druh cytologického vyšetrenia pokrýva verejné zdravotné poistenie a za čo si môže gynekológ pýtať doplatok? Diváčke pri prevencii ponúkli „lepšiu" cytológiu za úhradu. Je toto v poriadku?

VšZP

Cytológia biologického materiálu z krčka maternice sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 23 - 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa realizujú v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenku, u ktorej sa skríning začal neskôr ako v 23. roku života.

Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne. VšZP však nad rámec verejného zdravotného poistenia uhrádza cytologické vyšetrenie pri každej preventívnej prehliadke raz ročne.

Dôvera

Zákon nešpecifikuje druh skríningového cytologického vyšetrenia. Štandardom je konvenčná metóda cytologického vyšetrenia. „Lepšia" cytológia LBC (Liquid-based cytologia) je na Slovensku dostupná od roku 2010. V súčasnosti je považovaná za nadštandardné vyšetrenie.

Union

Na Slovensku má každá žena k dispozícií dva typy cytologického vyšetrenia: konvenčné alebo tzv. LBC /liquid based cytology/. Cytologické vyšetrenie konvenčnými metódami je spoľahlivé a poskytuje komplexný obraz o oblasti krčka maternice.

Pri cytologickom vyšetrení metódou LBC robí gynekológ odber z povrchu krčka maternice rovnakým spôsobom ako pri konvenčnej cytológii, ale odobraté bunky sú ihneď vymývané do nádobky so špeciálnym roztokom /Liquid-roztok/. Ten zabezpečí ich konzerváciu, rovnomerné rozptýlenie a oddelenie od nečistôt a nežiadúcich prímesí. V laboratóriu je nádobka so vzorkou spracovaná špeciálnym prístrojom, ktorý vytvorí z odobratých buniek preparát.

Žena na vyšetrení u gynekológa - ilustračná snímka
Žena na vyšetrení u gynekológa - ilustračná snímka Foto: Shutterstock.com
 

V takto vytvorenom preparáte sú skúmané bunky usporiadané v jedinej tenkej vrstve, bez výskytu zhlukov a prímesí. Mikroskopický obraz je prehľadný a ľahko čitateľný. Posúdenie je jednoznačnejšie a presnejšie. Táto metóda zaručuje extrémne nízky výskyt vzoriek nevhodných na vyšetrenie pre nečitateľnosť /prekrytie buniek/ alebo pre nízky podiel buniek vhodných na vyšetrenie. Vďaka uchovávaniu buniek v špeciálnom roztoku je možné v prípade potreby z takto odobratej vzorky vyšetriť aj prítomnosť HPV /Human papilloma virus/, HSV /Herpes simplex virus/ a niektorých patologických mikroorganizmov.

Aké druhy cytológie poisťovňa prepláca a aké sú za úhradu, resp. so spoluúčasťou pacientky? Je medzi nimi zásadný rozdiel? V akých prípadoch odporúčate pacientovi absolvovať nadštandardnú cytológiu?

VšZP

Naša poisťovňa hradí cytológiu pri každej preventívnej prehliadke všetkými dostupnými metódami - či už konvenčnou metódou robenú cytológiu alebo tzv. LBC (cytológia na tekutej báze). V rámci niektorých štúdií je presnosť diagnostiky vyššia pri LBC metóde, avšak pri veľkých multicentrických štúdiách nebol dokázaný významný štatistický rozdiel medzi výsledkom jednej alebo druhej metódy.

 

LBC metóda má význam pri niektorých sporných nálezoch, kde môže lepšie rozlíšiť nádorovú bunku od bunky postihnutej chronickým zápalom. Termín nadštandardná cytológia vo VšZP nepoznáme, oba spôsoby cytológie sú u nás plne hradené z verejných zdrojov. Ak poistenka uhradila gynekológovi poplatok za tzv. nadštandardnú cytológiu, môže sa obrátiť s podnetom na VÚC alebo poisťovňu.

Dôvera

Podľa platnej legislatívy a platných zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti uhrádzame: A) Skríningové cytologické vyšetrenie materiálu z porcia alebo krčka maternice na diagnostiku rakoviny. B) Cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice realizované konvenčnou metódou. C) Cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice realizované konvenčnou metódou (kontrolné cytologické vyšetrenie v prípade dispenzarizácie poistenky). Otázku indikácie LBC cytológie je potrebné adresovať lekárovi - gynekológovi

Union

Cytologické stery, odobrané gynekológom pri preventívnej gynekologickej prehliadke, sa vyhodnocujú v certifikovaných cytologických laboratóriách, ktorým Union zdravotná poisťovňa, a.s. uhrádza obidve metódy - konvenčnú aj LBC. V úhrade je zahrnutý príjem materiálu na pracovisko skríningového programu, jeho laboratórne spracovanie a mikroskopické vyšetrenie, vyhodnotenie, písomná správa o výsledku cytologického vyšetrenia a archivácia materiálu.

V prípade, že si žena zvolí cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice metódou LBC, dopláca lekárovi pri preventívnej gynekologickej prehliadke za odberovú súpravu s transportným roztokom, v ktorom sa ster odosiela do cytologického laboratória. (rozdiely medzi druhmi cytologického vyšetrenia vysvetľuje poisťovňa vyššie. pozn. red.) Pre včasný záchyt rakoviny krčka maternice sa Union zdravotná poisťovňa, a.s. rozhodla uhrádzať cytologické vyšetrenie nad rámec zákona pre ženy vo veku už od 18 rokov (podľa platných právnych predpisov od 23. roku veku).

Nakoľko sa odpovede poisťovní v otázke preplácania cytológie líšili, oslovili sme aj ministerstvo zdravotníctva. Odpoveď nám poskytla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Cytologické vyšetrenie tzv. sklíčkovou metódou je hradené každej žene zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Za vyšetrenie metódu LCB si pacientka dopláca, ale zdravotné poisťovne na základe dohody s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti môžu túto metódu hradiť.

Pacientke podmieňuje jej gynekológ vykonanie preventívnej prehliadky úhradou ročného poplatku vo výške 60 eur (má to byť za poskytovanie celoročnej starostlivosti). Ako to má vyriešiť? Je to v poriadku?

Diváčka sa tiež pýta aké má možnosti a či si vie nájsť gynekológa, ktorý nebude viazať preventívnu prehliadku na iné služby.

VšZP

Pokiaľ ide o samotný poplatok, nie je jasne definované, čo zahŕňa a preto je ťažké vyjadriť sa, či ide o poplatok za nadštandard alebo nie. Keď poistenka podpíše dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušným gynekológom, má nárok na zdravotnú starostlivosť v gynekológii, vrátane preventívnych prehliadok aj prehliadok v tehotenstve, hradenú z verejného zdravotného poistenia.

Dôvera

Nárok na preventívnu gynekologickú prehliadku je definovaný vyššie uvedeným zákonom. Preventívnu gynekologickú prehliadku vykonáva lekár - gynekológ, s ktorým má poistenka podpísanú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a za ktorú tento lekár dostáva platbu z príslušnej zdravotnej poisťovne. Samotná preventívna prehliadka je uhrádzaná zdravotnou poisťovňou nad rámec kapitácie. Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná. Poistenka si môže overiť našich zmluvných lekárov na našom webe alebo prostredníctvom Zákazníckej linky.

Union

Ročné poplatky za zdravotnú starostlivosť si určuje každý poskytovateľ sám a nie sú premetom úhrady z verejného zdravotného poistenia. Či poskytovateľ vyžaduje doplatky (a v akej výške) za niektoré služby, ktoré nie sú súčasťou zdravotných výkonov je v kompetencii poskytovateľa (zdravotníckeho zariadenia).

V akých prípadoch má žena nárok na bezplatné vyšetrenie celej škály pohlavných chorôb (nie len HIV, syfilis, žltačka, HPV) a aké vyšetrenia - testy na pohlavné choroby - sú štandardom? Aké vyšetrenia má poistenec absolvovať, aby vedel, že nemá žiadnu pohlavne prenosnú chorobu?

VšZP

Ak vyšetrenie indikuje ošetrujúci lekár, ktorý má podozrenie na pohlavné ochorenie, toto vyšetrenie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Ak je to na žiadosť poistenky, vyšetrenia nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Dôvera

Vyšetrenie pohlavných prenosných chorôb nie je skríningové vyšetrenie. Absolvovanie preventívnych prehliadok u všeobecného lekára a gynekológa by malo byť postačujúce pre odhalenie akýchkoľvek, nielen pohlavných chorôb.

Union

Pokiaľ si poistenec chce dať preventívne zistiť či nemá nejaké ochorenie, je to vyšetrenie na jeho vlastnú žiadosť a uhrádza si ho sám. Pokiaľ pri kontrole pacienta vznikne podozrenie na nejaké ochorenie, čiže lekár indikuje na základe vyšetrenia ďalšie vyšetrenia - toto je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Ak vás niečo zaujíma, pošlite nám email na preventivka@markiza.sk. Najbližšie nakrúcame u urológa.


Komentáre ( 0)

 

VIAC Z My ženy

Už ste čítali?