17. 10. 2019 11:48 | BRATISLAVA/TASR

Veľké zmeny pri výpočte minimálneho dôchodku. Po novom by mal rýchlejšie rásť

Inštitút minimálneho dôchodku v súčasnosti zabezpečuje poistencovi, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Dôchodca
Dôchodca Foto: tomertu shutterstock.com

Spôsob výpočtu minimálneho dôchodku na Slovensku sa zmení. Parlament vo štvrtok schválil hlasmi 82 poslancov zo 137 prítomných novelu zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov koaličnej SNS. Chcú ňou docieliť, aby dochádzalo k rýchlejšiemu medziročnému rastu tejto dôchodkovej dávky.

Základná suma minimálneho dôchodku sa naviaže namiesto určeného percenta sumy životného minima pre jednu osobu na určené percento sumy priemernej mzdy vyplývajúcej z hospodárstva SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku.

"Predpokladá sa, že z dlhodobého hľadiska bude táto hodnota hodnovernejšie zodpovedať základným príjmovým potrebám poberateľov minimálneho dôchodku. Treba venovať pozornosť dôchodcom a pomôcť im," priblížila poslankyňa SNS Magdaléna Kuciaňová.

Inštitút minimálneho dôchodku v súčasnosti zabezpečuje poistencovi, ktorý aspoň počas 30 rokov svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť a odvádzal poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Poslanci SNS chcú, aby inštitút minimálneho dôchodku pre takýchto poistencov bol zabezpečený vo väčšej miere, ako tesne nad hranicou hmotnej núdze.

"Poberatelia tejto dôchodkovej dávky väčšinou nemajú žiadne iné príjmy, ani vlastné úspory, preto je nutné, aby im aj výlučne minimálny dôchodok zabezpečoval dôstojný život počas ich staroby," tvrdia poslanci.

V súčasnosti je základný minimálny dôchodok stanovený ako 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Po novom sa stanoví základný minimálny dôchodok ako 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.

Mechanizmus zvyšovania základného minimálneho dôchodku zostáva v nezmenenej podobe zachovaný.

"To znamená, že u poberateľov minimálneho dôchodku s vyšším počtom získaných (kvalifikovaných) rokov dôchodkového poistenia bude ďalej dochádzať k zvyšovaniu aj tejto vyššej sumy základného minimálneho dôchodku o 2 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za každý ďalší kvalifikovaný rok obdobia dôchodkového poistenia a 3 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za každý ďalší kvalifikovaný rok obdobia dôchodkového poistenia po získaní obdobia dôchodkového poistenia v rozsahu 39 rokov," doplnili poslanci.

Návrh zákona bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy v dôsledku zvýšenia výdavkov zo štátneho rozpočtu na vyššie dávky minimálneho dôchodku. Kuciaňová upozornila na to, že pri novele predkladatelia prihliadali aj na narábanie so štátnym rozpočtom.

"Treba nazerať na to, že ide o človeka. Vychádza to tak, že po 30 rokoch odpracovania vyjde minimálny dôchodok na sumu 357,4 eura, čo je rozdiel oproti súčasnosti takmer o 65 eur. Je už čas pomôcť tejto kategórii ľudí," vyčíslila Kuciaňová.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Kuciaňovej, podľa ktorého sa posunie účinnosť tohto zákona o jeden rok. Účinný by tak mal byť skôr, už od 1. januára 2020.

Komentáre ( 0)